Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ActisPRO Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Czeladnicza 7 w Bielsku-Białej (dalej jako: Administrator);

 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: pisemnie na adres: ul. Czeladnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała, drogą mailową na adres: support@actispro.pl

 3. Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca pracy będą przetwarzanew celu przekazania informacji handlowych dotyczących funkcjonalności rozwiązania ActisPRO i zasad świadczenia przez nas usług udostępnienia Serwisu ActisPRO, w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Utożsamiamy wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez działanie potwierdzające podjęte z Twojej strony, tj. poprzez przesłanie do nas wiadomości z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.actispro.pl. Utożsamiamy również, że wyrażona przez Ciebie zgoda wypełnia zapisy art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zakładamy, że informacja handlowa została przez Ciebie zamówiona, a jej przekazanie za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail/sms) oraz telefonicznie nie będzie sprzeczne z Twoją wolą;

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż maksymalnie 13 miesięcy (w sytuacji, kiedy zgoda zostanie wyrażona w pierwszej połowie roku kalendarzowego, wówczas przetwarzanie danych zakończy się 30 stycznia roku następnego, natomiast jeżeli zgoda zostanie wyrażona w drugiej połowie roku kalendarzowego, wówczas przetwarzanie danych zakończy się 30 lipca roku następnego), nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotów wspierających naszą działalność, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. hosting strony internetowej oraz usługodawca w zakresie usług informatycznych

 6. posiadasz:

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania danych określonych w pkt 3 powyżej. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z nami w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszej informacji,

  • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 18 RODO,

  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 20 RODO,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,

 7. nie przysługuje Tobie prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda;

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku Twojej zgody, nie będziemy w stanie przesłać Tobie informacji handlowych, a w szczególności tych w zakresie funkcjonowania rozwiązania ActisPRO;

 9. dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.